Placeholder

Toespraak koning Filip t.g.v. nationale feestdag 2015

Lees hieronder de volledige tekst van de toespraak van koning Filip ter gelegenheid van de Belgische nationale feestdag.

Dames en Heren,

Onze nationale feestdag is een goede gelegenheid om na te denken over het belang van de banden die ons met elkaar verenigen. Die banden zijn waardevol. Maar ze worden ook voortdurend op de proef gesteld.

Wij leven in een wereld van interconnectiviteit, ja zelfs van hyper-connectiviteit. De sociale media brengen ons dichter bij elkaar. De snelle vooruitgang van de informatica en het internet zijn fascinerend. Ze hebben een fundamentele impact op ons leven en op ons werk. Ze zijn een geweldige troef om de uitdagingen van de globalisering te trotseren en onze wereld duurzaam te maken. Dankzij de informatica zullen we in de toekomst ons doen en laten, onze gezondheidszorg, onze productiemiddelen en onze mobiliteit verstandiger kunnen beheren – tegen een lagere kost en een kleinere impact op het milieu.

Maar deze hyper-connectiviteit heeft ook schaduwzijden. Soms overspoelt het virtuele ons leven, alsof de hele wereld bij ons binnenvalt zonder dat wij daar om gevraagd hebben. In de virtuele wereld bestaan tijd en ruimte nog amper en dat zet er ons toe aan om àlles te willen en wel onmiddellijk. Dit kan leiden tot oppervlakkige relaties, die het menselijke cement niet de tijd geven om ‘zich te binden’, zodat wij daar duurzaam op voort kunnen bouwen. Bovendien bereikt dit overaanbod aan informatie ons vaak in de vorm van een geformatteerd ‘kant-en-klaar denken’, soms ten koste van het eigen denkvermogen.

Eerder dan aan kortstondige en oppervlakkige, virtuele contacten, hebben we behoefte aan waarachtige, diepgaande relaties. Alleen in zulke relaties kunnen persoonlijkheid en kritische geest zich ontwikkelen, geven wij het beste van onszelf, kunnen ieders talenten volop tot ontplooiing komen en krijgt ieder van ons de kans om zijn of haar eigen plaats te vinden in de maatschappij.

Tijdens onze recente bezoeken in het land, hebben de Koningin en ik heel wat mensen ontmoet die iedere dag opnieuw investeren in dat sociale en menselijke kapitaal. Ik denk daarbij aan de scholen en ondernemingen die de creativiteit en het initiatief stimuleren. Aan de netwerken van ondernemers die jongeren helpen om een eigen bedrijf op te starten. Aan de organisaties die kwetsbare mensen via sport, theater of andere activiteiten nieuwe kansen geven. Al deze initiatieven bouwen voort op échte relaties, die voor onze samenleving een hernieuwbare bron zijn van menselijke energie.

Zo is het ook van essentieel belang om reële, sterke en oprechte banden te smeden tussen de volkeren. Ik mocht het opnieuw vaststellen tijdens ons Staatsbezoek aan China. Samen met de federale overheden, de minister-presidenten van de deelstaten en een honderdtal zakenmensen en universiteitsrectoren hebben wij in de eerste plaats voortgebouwd aan een omgeving waarin vertrouwen kan gedijen, in het belang van onze beide landen. Onze banden met China zijn een engagement voor de toekomst.

Aan de grenzen van Europa spelen zich drama’s af die ons niet onverschillig mogen laten. Er woeden burgeroorlogen, staten desintegreren, vluchtelingen stromen toe. Dat wij ons daarvan zouden kunnen afsluiten, is een illusie. Europa is het aan zichzelf verplicht in zijn buurlanden die krachten te ondersteunen die streven naar politieke participatie en een gedeelde economische draagkracht.

Ik wil het ten slotte hebben over de banden tussen de volkeren van Europa. Na eeuwen met opflakkerende oorlogshaarden heeft zich tussen Europeanen een Unie gevormd waar alle landen die er deel van uitmaken, baat bij hebben. Volkeren en culturen krijgen er de kans om elkaar op een unieke manier te verrijken. Deze verbondenheid stoelt op een gezamenlijk geloof in de mens en in de meerwaarde die voortvloeit uit de som van onze sterkten. Laten we vermijden dat, wanneer het Europese project, zoals nu, een moeilijke tijd doormaakt, onze landen tegen elkaar worden opgezet. Integendeel, laten we de banden die ons verenigen verdiepen op basis van een herwonnen vertrouwen.

Dames en Heren,

Of het nu voor onszelf is, als landgenoten, Europeanen of als wereldburgers – we zijn werkelijk in staat om het verschil te maken door diepgaande, stevige en duurzame banden te smeden en te koesteren. Zij zijn het cement van onze beschaving, van onze veiligheid, van onze toekomst.

Ook namens de Koningin en onze hele familie wens ik u een mooie Nationale Feestdag toe.