Disclaimer

Audax Publishing besteedt  constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Bovendien kan Audax Publishing niet garanderen dat de aangeboden informatie geschikt is voor het doel, waarvoor u de informatie raadpleegt.

Beweringen en meningen, geuit op deze webste in artikelen of op forums, en andere mededelingen op deze website, zijn van de persoon die aan het woord is (bijv. geïnterviewde, forumlid, auteur) en behoeven niet noodzakelijkerwijs overeen te komen met die van Audax Publishing

Audax Publishing sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website dan wel met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Evenmin is Audax Publishing aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de website is verkregen.

De website wordt dagelijks voorzien van nieuwe informatie. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Audax Publishing acht het raadzaam dat de gebruiker onafhankelijk andere bronnen raadpleegt en onderzoekt alvorens voor gebruik van via de website van Audax Publishing verkregen informatie.

Gebruikersvoorwaarden websites Audax Publishing BV / Royalty-Online.nl

Audax Diensten biedt het gebruik van haar internetdiensten op deze website aan ieder gebruiker (verder:  ‘de gebruiker’) aan onder de navolgende voorwaarden.

  • De gebruiker van deze website accepteert de disclaimer, de intellectuele eigendomsbepaling en de privacyregeling, als ook de gebruikersvoorwaarden.
  • De gebruiker mag door het gebruik van de website geen schade toebrengen aan Audax Publishing, aan haar gelieerde ondernemingen, haar klanten, andere gebruikers van deze website en aan derden;
  • De gebruiker onthoudt zich van het verzenden van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan e-mailadressen die via deze website zijn verkregen.
  • De gebruiker zal op deze website geen materiaal aanleveren, of mededelingen doen die inbreuk maken op de privacy van derden, dan wel op welke wijze ook onrechtmatig (zoals bijv. bedreigend, beledigend, discriminerend, obsceen, misleidend of frauduleus) zijn jegens derden, dan wel pornografisch van aard zijn, dan wel als zodanig beschouwd kunnen worden;
  • het is de gebruiker verboden om virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten, via deze website te verspreiden.
  • Indien een gebruiker materiaal (bijv. artikelen, mededelingen, meningen) aan deze website of de daarbij behorende diensten zendt, wordt deze informatie geacht niet vertrouwelijk te zijn en garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is daarover te beschikken. De gebruiker verleent aan Audax Publishing onherroepelijk het onbeperkte en eeuwigdurende recht om dat materiaal te openbaren, te verveelvoudigen, te exploiteren, te vervreemden of anderszins te gebruiken op deze of andere websites en/of in haar publicaties.
  • Audax Publishing houdt zich het recht voor om materiaal dat de gebruiker aan deze website of de daarbij behorende diensten zendt, te wijzigen, in te korten of aan te passen, dan wel te verwijderen van deze website, indien daartoe naar haar mening aanleiding bestaat.
  • Indien er een vermoeden van een strafbaar feit, begaan door een gebruiker, bestaat, zal Audax Publishing hiervan aangifte doen bij de bevoegde overheidsinstantie. Audax Publishing zal, indien een overheidsinstantie met een beroep op een wettelijke bepaling vordert gegevens over een gebruiker te verstrekken of anderszins medewerking te verlenen, zonder verdere mededeling aan de gebruiker hiertoe overgaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Bij Audax Publishing rusten alle rechten op de inhoud van deze website en de daarop aangeboden diensten, voorzover deze rechten niet berusten bij derden, die in samenwerking met Audax Publishing hiervoor materiaal beschikbaar hebben gesteld .

Audax Publishing behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de internetdiensten en websites voor.

De gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van Audax Publishing en de hierboven bedoelde derden op de inhoud van deze website en de daarop aangeboden diensten.

De informatie op deze website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze gebruikers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Audax Publishing is het niet toegestaan deze website op welke wijze dan ook te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Alle woord- en beeldmerken op deze website berusten bij Audax Publishing, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Audax Publishing is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Privacy

algemeen
Audax Publishing respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Audax Publishing houdt zich aan de wettelijke voorschriften en regels met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Audax Publishing acht het van belang om u op de hoogte te stellen van onze diensten en de verwerking van uw (persoons-)gegevens.

verwerking gegevens
Wanneer u zich aanmeldt op de website, worden uw basisgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en uw profielgegevens) opgeslagen op een beveiligde server. Door uw aanmelding staat u Audax Publishing toe deze informatie te gebruiken om de interactie tussen u als gebruiker en Audax Publishing te optimaliseren.

Audax Publishing zal uw persoonsgegevens niet verkopen of anderszins vervreemden aan derden.

cookies
Om de dienstverlening te optimaliseren en uw persoonlijke instellingen te waarborgen, maakt Audax Publishing gebruik van ‘cookies’. Cookies zijn kleine stukjes software die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies worden gebruikt om het gebruik van de website voor u gemakkelijker te maken. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het gebruik van de website geen cookies ontvangt. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van deze website en diensten van Audax Publishing echter wel beperken.