Toespraak koning Filip: onderwijs cruciaal

De Belgische koning Filip heeft het in zijn toespraak ter gelegenheid van Kerstmis en Nieuwjaar onder meer het belang van onderwijs en opleiding benadrukt. Hieronder volgt de integrale tekst van zijn eerste kersttoespraak.

''Het is de vooravond van kerstmis en nieuwjaar, en ik ben blij dat ik mij tot u kan richten. Bij mijn aantreden hebt u mij onthaald op een manier die ik nooit zal vergeten. Ook de warme en intense contacten tussen de mensen onderling, die dag, hebben mij diep geraakt. Uw enthousiasme en uw vertrouwen hebben me oprecht ontroerd.

Sinds de 21ste juli hebben mijn echtgenote en ik zeer velen van u ontmoet. Tijdens de Blijde Intredes en ook daarnaast hebben we samen kunnen praten over wat u zorgen baart, en over datgene waar u hoop uit put. Wij hebben ons daardoor nog beter kunnen inleven in de meest diverse sectoren van de maatschappij. Zo heb ik ter gelegenheid van de ondertekening van het Cultureel Samenwerkingsakkoord tussen Vlaanderen en de Franse Gemeenschap, de Ministers van Cultuur samen kunnen brengen voor een rijke gedachtewisseling met kunstenaars uit het Noorden en het Zuiden van ons land. Het is mijn bedoeling die dialoog met u allen voort te zetten en te verdiepen.

Het afgelopen jaar heeft ons land op allerlei gebieden uitgeblonken. De kwaliteit van ons wetenschappelijk onderzoek werd beloond en aangemoedigd door de toekenning van de Nobelprijs fysica. Het B-Fast team heeft zeer efficiënt dringende hulp verleend aan de Filippijnen. Ook onze troepen die actief zijn in vredesoperaties leveren zeer mooi werk. Onze topsporters behalen mooie successen, en de Rode Duivels gaan naar de Wereldbeker voetbal. Samen met u verheug ik me daarover. Daarnaast is er ook het resultaat van uw inspanningen, dag na dag. Maar naast al die positieve zaken blijven er nog heel wat moeilijkheden. In ons land vindt één jongere op vier geen werk en leeft één op de zeven Belgen in armoede. We worden zwaar getroffen door bedrijfssluitingen en herstructureringen. Al te veel mensen leven in eenzaamheid.

Koopkracht

In een moeilijke sociaaleconomische context hebben de federale en de gewestregeringen bemoedigende maatregelen genomen die erop gericht zijn de openbare financiën te verstevigen, onze koopkracht en onze competitiviteit te beschermen, onze ondernemingen te steunen en ons sociaal model in stand te houden. Ik vertrouw erop dat die inspanningen zullen worden voortgezet.

De afgelopen maanden en jaren hebben mijn echtgenote en ik veel jongeren ontmoet, die overlopen van creativiteit en energie. We hebben ook mensen ontmoet, van wie de talenten niet tot uiting zijn kunnen komen, of van wie de talenten niet werden erkend.

Goede burgers

Het is onze verantwoordelijkheid, van ons allemaal, om ieders kwaliteiten tot ontplooiing te laten komen. Onderwijs en opleiding zijn daarbij van cruciaal belang. Daar wordt kennis doorgegeven, worden mensen voorbereid om hun plaats te vinden op de arbeidsmarkt en in de samenleving, en om zich als goede burgers te gedragen. Onderwijs en opleiding ontwikkelen het kritisch denken en stimuleren het samenwerken van mannen en vrouwen die zich zo kunnen engageren en hun verantwoordelijkheid opnemen. Als ouders hebben mijn echtgenote en ik, net als u, zeer veel bewondering voor het werk van leerkrachten en opvoeders. Wij beseffen maar al te goed hoe moeilijk hun taak is.

Even belangrijk is het om banden te smeden tussen alle geledingen van de maatschappij. Banden tussen de school en het bedrijfsleven. Want telkens wanneer het onderwijs en de bedrijfswereld elkaar vinden, schept dat nieuwe mogelijkheden voorde werkgelegenheid. Banden tussen generaties. Want ouderen zijn een belangrijke bron van ervaring en wijsheid voor de jongeren. En ten slotte, de banden tussen alle Belgen.

Verzoening

Veertien dagen geleden was ik in Zuid-Afrika voor het eerbetoon aan Nelson Mandela, die de wil om bruggen te bouwen zo goed verpersoonlijkte. Mandela heeft ons getoond dat dialoog en verzoening de wereld kunnen veranderen. Laten wij ook in onszelf die kracht vinden.

Dames en heren, in deze dagen waarin wij de banden met onze naasten weer aanhalen, gaan onze gedachten in de eerste plaats naar wie het moeilijk heeft en er alleen voor staat. Wij wensen u allen een fijne kerst en een zeer gelukkig nieuwjaar.''